قرآن - معنی لغوی قرآن و سوره و آیه
تاريخ : سه شنبه ۱۲ شهریور۱۳۸۷ | ۱۲:۴۷ بعد از ظهر | نویسنده : ابوالفضل رشیدی پور
الف ) معنی لغوی قرآن

     ۱. قرآن  مصدر است به معنی خواندن .چنانکه در بعضی از آیات معنای مصدری مد نظر است .

     ۲. قرآن اسم علم ( اسم خاص ) است برای کتای حاضری که بر حضرت رسول ( درود خداوند بر او و خاندان پاکش باد ) نازل شده به اعتبار آنکه خواندنی است که باید آن را خواند و در معانیش دقت و تدبر نمود .

     ۳. بعضی ها قرآن را به معنی جمع گرفته اند از آن جهت که < قرء> به معنی جمع است . و با این استدلال ، قرآن را به معنی <<جامع حقایق و فرموده های الهی>> . و نیز گفته اند از آن جهت قرآن نامیده می شود که سوره ها را جمع نموده و آنها را به یکدیگر پیوند میدهد .

ب ) معنی لغوی آیه

     این کلمه دارای معانی گوناگونی است از جمله : علامت و نشانه ، امر عجیب و شگفت آور ، جماعت

آیه قرآن ابه تناسب هر یک از معانی فوق ، آیه نامیده می شود از آن جهت که :

     الف ) هر آیه ای در قرآن ، نشانه ی صدق و راستی آورنده ی آن ، و علامت عجز و نا توانی مخالفان و حاکی از انقطاع و جدایی آن از ما قبل و ما بعد آن است .

     ب ) آیه از جماعتی حروف و کلمات و یا جمله هاتشکیل شده است .

     ج ) هر آیه در همان حد کوتاه و محدود خود ، از نظر لفظ در حد اعجاز قرار دارد و عجیب و شگفت آور است .

     و در تعریف آیه می توان گفت : آیه بخشی از حروف و یا کلمات و یا جمله هایی است که از طریق نقل و روایت ، حدود آن مشخص شده است .

پ ) معنی لغوی سوره

     ۱. برخی آن را به معنی باقی مانده ی آشامیدنی در ظرف می دانند و چون سوره ی قرآن قسمتی از قرآن اسن ، بدین جهت سوره اش نامیدند .

     ۲. سوره از سُور به معنی حصار و باره شهر است و چون سوره ی قرآن پیرامون آیاتی را احاطه کرده و آنها را گرد هم به صورت واحدی در آورده و نیز همچ.ن باره شهر بلند مرتبت و رفیع است ، آن را سوره می نامند .

     ۳. سوره از سوار است به معنی دستواره یا دستبند ، و چون سوره ی قرآن مانند دستواره ای آیاتی از قرآن را در بر گرفته ، سوره نامیده شده است .

     ۴. مقام و منزلت رفیع

     ۵. سوره به معنی تصاعد و ترکیب است و چون سوره های قرآن روی هم قرار گرفته اند ، لذا آنها را سوره می نامند .